Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

Український Керамологічний Журнал
№ 1-4 (15-18) • 2005

 

 

На першій сторінці обкладинки:
Скульптура Петра Ганжі, що приписується Олександру Ганжі.
Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, ангоби, полива, 36х17 см.
Опішне. 1973-1975 (?). Приватна колекція. Фото Олеся Пошивайла.
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше 

9....Анатомія гончарського суперміфа України (мистецтвознавчі студії як антураж
           приватного авантюризму)
           Головний редактор Олесь Пошивайло

Здійснено керамологічний аналіз публікацій на тему творчості подільського гончаря Олександра Ганжі, що побачили світ упродовж 1971-2005 років. Зроблено висновок, що автори частини з них творили фальсифіковані уявлення про буцімто виготовлені Ганжею скульптурні глиняні вироби та геніальність гончаря, а інші – бездумно повторювали написане попередниками. Насправді ж, стиль та декор творів, приписуваних Олександру Ганжі, були витворені його сином – художником-керамістом; батько був лише виконавцем-копіювальником окремих виробів чи їх частин. Порушено проблему відповідальності вчених за поширення неперевіреної інформації й свідоме фальшування відомих фактів. Прослідковано один із шляхів народження сучасних міфів про вияв у творах окремих мистців «генетичної пам’яті про архаїчні культури». Актуалізовано завдання відновлення правдивого літопису творчості українських гончарів

 

МИСТЕЦТВО ГОНЧАРСТВА

71......Трипільська культура як мистецький феномен доби енеоліту
           Романа Мотиль (Львів)

Трипілля – одна з найдавніших землеробських цивілізацій Європи (V–ІІІ тис. до н.е.), що залишила пам’ятки матеріальної культури на територіях сучасних України, Молдови та Румунії. Найбільш масовими з-поміж них є знахідки кераміки, яка постає одним із найбільш яскравих явищ світового мистецтва. Глиняні моделі жител, антропоморфні та зооморфні статуетки, ужиткові та ритуальні посудини вражають своїми формами й складними символічними орнаментами. Трипільські гончарі витворили багату декоративно-орнаментальну систему поліхромного мальованого посуду, основні принципи якої вплинули на гончарство пізніших часів: Давньої Греції, Північного Китаю та інших цивілізацій. Деякі варіанти праісторичних трипільських мотивів дожили до сучасності. Нині їх можна бачити на народних вишивках, килимах, писанках і кераміці

81......Зібрання кахель ХІV–ХVІІІ століть Національного музею історії України: огляд колекції,
           історія формування
           Олена Попельницька (Київ)

Про історію формування та загальну характеристику зібрання кахель ХІV–ХVІІІ століть у колекції Національного музею історії України. Зроблено спробу систематизації і створення типології середньовічних кахель. З’ясовано шляхи надходження виробів до музейного зібрання. Проаналізовано художні особливості декору різночасових зразків кахель з різних регіонів України в контексті загальноєвропейського кахлярства

93......Прадавні та християнські мотиви на кахлях зі збірки Петра Лінинського
           Галина Івашків (Львів)

Проаналізовано окремі прадавні та християнські мотиви на давніх кахлях зі збірки відомого львівського колекціонера Петра Лінинського. Акцентовано увагу на давніх солярних мотивах, а також на мотивах, пов’язаних із християнською тематикою; з’ясовано їх семантичну і знакову сутність (зображення свастики, різних видів хреста, місяця, деяких реалій космосу, Богоматері, популярних святих, ангелів тощо)

108....Ніжинські та ічнянські кахлі XIX–початку XX століття та їх автори
           Ірина Штанкіна (Чернігів)

Аналізуються кахлі ХІХ–початку ХХ століття, виготовлені гончарями провідних осередків народного кахлярства Чернігівщини – Ніжина та Ічні, зі збірок Російського етнографічного музею (Санкт-Петербург, Росія), Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського, Музею українського народного декоративного мистецтва (Київ), Ічнянського і Ніжинського краєзнавчих музеїв. У контексті загальної характеристики творчості ічнянських і ніжинських кахлярів проаналізовано окремі вироби. Виявлено групи кахель або поодинокі вироби, які, за особливостями художньої манери виконання, пов’язуються з творчістю таких відомих представників гончарських династій, як Лаврентій і Анастасія Дроб’язки, Іван і Петро Білики, Бедеда і Брінчук у Ніжині; Йосип, Дмитро і Лаврентій Панасенки, Яків і Михайло Погорілки, Юхим Огієнко та Іван Іващенко в Ічні

120....Народні традиції у відродженні світоглядних позицій мистця, народу
           Василь Гудак (Львів)

Про традиції як джерело натхнення сучасних мистців. Проаналізовано причини занепаду української культури (репресії 1930-х–1950-х років, двомовність, творення «колективного» мистецтва тощо). Запропоновано шляхи виходу з кризи


ЕТНОГРАФІЯ ГОНЧАРСТВА

131....Зелений полив’яний посуд в українській і балкано-слов’янській міфо-ритуальній традиції
           Костянтин Рахно (Опішне)

Про символізм глиняного посуду, покритого зеленою поливою, в традиційній обрядовості українців, болгар, македонців і сербів. Такі гончарні вироби використовували в обрядах викликання дощу, цілительній і любовній магії. Аналізується колір як елемент міфологічної моделі світу в народних уявленнях


ГОНЧАРНІ ШКОЛИ

134....Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя: перші роки діяльності
           (1896-1902)
           Людмила Овчаренко (Опішне)

Про передумови відкриття Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя, основні аспекти функціонування закладу впродовж 1896-1902 років та причини перших невдач. Проаналізовано діяльність керівництва школи та заходи земства, спрямовані на налагодження її ефективної роботи. Простежено вплив фабричної продукції на асортимент виробів учнів та майстрів; з’ясовано специфіку діяльності гончарних майстерень; подано відомості про перші випуски учнів художньо-промислової школи та її участь у Всеросійській кустарно-промисловій виставці 1902 року в Санкт-Петербурзі

143....Доля української кераміки очима педагога
           Любов Бичкова (Полтава)

Про суспільне значення новітньої наукової дисципліни – керамології, закономірності розвитку традиційного гончарства в ХІХ–ХХ століттях. Зроблено висновок про остаточне завершення тривалого процесу відмирання вжиткової функції традиційної кераміки та про особливу роль учителів середніх шкіл у вихованні свідомих шанувальників українського мистецтва, у тому числі й кераміки

147....Незвичайна школа (треба приїхати, побачити, почути і відчути)
           Галина Редчук (Опішне)

Про Колеґіум мистецтв у Опішному – унікальний навчальний заклад, де обдаровані діти, заодно з середньою освітою, опановують ази гончарства. Колектив досвідчених педагогів, використовуючи новітні здобутки вітчизняної педагогіки, створюють у стінах школи умови, які сприяють всебічному розвитку майбутніх мистців, становленню їх творчої особистості. Участь та перемоги вихованців Колеґіуму численних фестивалях і конкурсах – гідна нагорода за наполегливу і копітку працю, яка з часом приведе їх до вершин майстерності


ГОНЧАРНІ СКАРБНИЦІ

154....Львівські збирачі кераміки кінця ХХ–початку ХХІ століття: деякі аспекти формування
           приватних колекцій
           Оксана Ликова (Опішне)

На основі керамологічних матеріалів, зібраних автором, аналізуються деякі аспекти формування приватних колекцій кераміки у Львові. З’ясовано способи поповнення колекцій, їх асортимент, стан атрибутування та реставрація творів у домашніх умовах, форми популяризації зібраних матеріалів


ЧУЖОЗЕМНЕ ГОНЧАРСТВО

162....Вобразы гліняных цацак беларусаў
           Святлана Касцюкевіч (Новополоцьк, Білорусь)

Проаналізовано основні образи білоруських глиняних іграшок. На основі віруваннь і міфологічних уявленнь білорусів з’ясовано їх семантику. Подано аналогії подібних уявлень українців, росіян, поляків


ПОВІДОМЛЕННЯ

177....Сучасний стан гончарства в селі Олешня Ріпкинського району Чернігівської області
           Олена Мірошниченко (Чернігів)
179....Дещо про канівських гончарів
           Ірина Батеровська (Канів)
181....До історії києво-межигірського фаянсу
           Галина Галян (Полтава)
183....Техніка виготовлення півників-свистунців у Опішному
           Олена Щербань (Опішне)
188....ІІ Міжнародний фестиваль гончарів у Скопині
           Оксана Ликова (Опішне)
191....Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України в 2004 році
           Світлана Литвиненко (Опішне)
195....Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному в 2004 році
           Оксана Ликова (Опішне)


ЕТЮДИ ПРО МИСТЦІВ

200....Людмила Шилімова-Ганзенко
           Тетяна Андрієнко (Київ)
201....Мисткиня-філософ, викладач-наставник
           Алла Мишакова (Черкаси)
203....Магістр керамологічної філософії
           Тетяна Журунова (Вінниця)
207....Величне мистецтво Галини Севрук
           Володимир Онищенко (Київ)
209....Кульчинський гончар Володимир Ковальчук
           Наталя Кубицька (Луцьк)
214....Олена Бланк
           Тетяна Андрієнко (Київ)
217....Два дні. Два майстри
           Микола Вакуленко (Ялта)


ВИСТАВКИ

221....Схвилювало мою гончарну душу...
           Володимир Онищенко (Київ)
223....Вітаймо ляльку!
           Ольга Бердник (Черкаси)
225....Коли в моді мистецтво «Бить баклуши»
           Ганна-Оксана Липа (Львів)
227....Діалог у просторі
           Ганна-Оксана Липа (Львів)
232....Післямова до персональної виставки «Антонова в Будах»
           Тетяна Литовко (Харків)


МИСТЦІ ПРО ГОНЧАРСТВО

237....Гряде ІІІ національний стиль!
           Сергій Радько (Межиріч)
238....Роздуми про кераміку під час мандрівки Дністром
           Ольга Безпалків (Львів)
242....Глина – то жива матерія
           Володимир Оврах (Вінниця)
245....Кераміка Володимира Нікітченка
           Олена Щербань (Опішне)
251....Кераміст із Ялти (Микола Вакуленко про Миколу Алпеєва)
           Микола Вакуленко (Ялта)


АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА

254....Невідомі листи з кримінальної справи Якова Риженка
           Віктор Міщанин (Опішне)


ТОЧКА ЗОРУ

258....Всеукраїнські молодіжні симпозіуми гончарного мистецтва: два протилежні погляди
           одного учасника
           Володимир Онищенко (Київ)
264....Критичні нотатки на скрижалях святкового дня
           Жанна Чечель (Опішне)


ДИСЕРТАЦІЇ

267....Галина Івашків. Декор традиційної української кераміки ХVІІІ–першої половини
           ХХ століття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості)
276....Олексій Роготченко. Образотворче мистецтво радянської України 1930-х років


ЮВІЛЕЇ

280....Михайлу Худашу — 80!
281....Олександру Бобринському — 75!


НЕЗАБУТНІ

282....Лідія Мельничук: Бути завжди!
288....Іван Курас


ГОНЧАРСЬКА КНИГОЗБІРНЯ УКРАЇНИ

289....Бібліографія українського гончарства. 2002
290....Сморж Леонід. Гончарівна (одержима керамікою)
292....Фундаментальна наукова праця про народного мистця


ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

295....Дуже свіжі, але... вже спогади!
           Леся Денисенко (Васильків)
296....Микола Вакуленко (Ялта)
296....Катерина Хохлова (Москва, Росія)


ІНФОРМАЦІЯ

297....Положення про атрибутування глиняних виробів експертною комісією Інституту
           керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
298....[Всеукраїнська науково-практична конференція «Криза традиційних осередків народного
           мистецтва України: трансгресія «мистецтва сутінків» як виклик національній
           ідентичності»]
299....До уваги читачів
300....Про щорічний Національний конкурс публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки


НАШІ АВТОРИ

302....Наші автори
306....Алфавітний покажчик авторів «УКЖ» 2005 року
306....Географія авторів та статистика публікацій «УКЖ» 2005 року


ГАЛЕРЕЯ

           Ілюстративні матеріали до публікацій:
307....Зелений полив’яний посуд в українській і балкано-слов’янській міфо-ритуальній традиції
309....Львівські збирачі кераміки кінця ХХ–початку ХХІ століття: деякі аспекти формування
           приватних колекцій
316....До історії києво-межигірського фаянсу
318....Вітаймо ляльку!
319....Фоторепортаж із Всеукраїнської виставки «Сучасне професійне декоративне мистецтво
           України: Трансформація образу»
328....Гряде ІІІ національний стиль!
329....Глина – то жива матерія
330....Критичні нотатки на скрижалях святкового дня


 

 

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Hosted by uCoz