Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

 

Редакція «УКЖ» приймає для опублікування статті на теми гончарства, кераміки обсягом до 24 сторінок формату А4 (1 друк. арк., 40000 знаків, без урахування ілюстрацій); повідомлення, інформацію не більше 12 сторінок (0,5 друк. арк., 20000 знаків). Перевага надається матеріалам з ілюстраціями та в електронному вигляді. Не приймаються: копії статей; матеріали надіслані/надруковані в інших періодичних виданнях; матеріали, не підписані авторами. Усі матеріали публікуються безкоштовно.

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 року №7-05/1 до друку в «УКЖ» приймаються наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Вимоги до оформлення статей для опублікування в «УКЖ»:

1) Матеріали українською мовою просимо друкувати на друкарській машинці (принтері), з одного боку паперу формату А4 (210х297 мм). Усі сторінки рукопису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Матеріали в електронному вигляді подавати на дискетах 3.5’’, CD, DVD, МО 230-640MB (*.doc, *.pm6, *.p65, *.pmd, *.qxd, *.indd), або електронною поштою: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net. При цьому обов’язково слід надіслати підписаний автором текст статті на папері. До згадуваних у тексті статті прізвищ слід подавати не ініціали, а повне ім’я.

2) Посилання на джерела подаються наприкінці матеріалу, за правилами бібліографічного опису наукових видань з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) посилання на періодичні видання дозволяються лише в тому випадку, якщо матеріал має список умовних скорочень. Якщо подається алфавітний список літератури, спершу зазначаються видання кирилицею, далі — латиницею. Для періодичних видань, надрукованих поза Україною, необхідно зазначити місце видання.
Усі знаки, які не можуть бути надруковані на машинці (принтері), необхідно вписати в текст від руки, чорним чорнилом (пастою, тушшю), чітко і за єдиною системою написання.
Якщо знак (символ) може бути сплутаний з іншими, близькими за написанням, слід пояснити на лівому полі, що це за знак (символ). Грецькі літери слід підкреслити червоним олівцем.
Слово «Література» або «Примітки» не пишеться, а одразу ідуть посилання. Усі посилання мають подаватися мовою оригіналу в алфавітному порядку та пронумеровані. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с.5].

3) Текстовий оригінал має бути підписаний автором на останній сторінці із зазначенням таких відомостей про себе:
— прізвище та ім’я;
— день, місяць, рік і місце народження;
— місце проживання;
— освіта (навчальний заклад і рік закінчення), місце роботи, посада;
— науковий ступінь, вчене звання;
— почесні звання, державні нагороди;
— головні напрямки наукових досліджень;
— основні наукові праці (повний бібліографічний опис);
— тема, над якою працюєте нині;
— домашня і службова поштові адреси, телефони, факси, e-mail;
— дата підпису матеріалу;
— фото автора матеріалу.

4) Як оригінали ілюстрацій автор може подати :
— графічні та напівтонові малюнки і фотографічні знімки;
— діапозитиви (слайди) та негативи;
— електронні файли (*.tif, *.jpg).
В усіх випадках запозичення ілюстрації з іншого видання обов’язкове бібліографічно повне зазначення джерела.
Оригінали фотоілюстрацій слід подавати розміром не менше бажаного відбитка в журналі.
Ілюстрації слід нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті матеріалу. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація.
У рукопису на лівому полі, в прямокутнику повинні бути зазначені номери ілюстрацій і аблиць навпроти того місця в тексті, де бажано їх надрукувати. Підписи до ілюстрацій додаються на окремому листі. До кожної ілюстрації інформаціялегенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. Техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок». Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються.

5) До кожного матеріалу обов’язково слід додати резюме і ключові слова українською та англійською мовами.

6) Автори публікацій відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т.п.

7) Редакція застерігає за собою право скорочувати матеріали та правити мову. Надіслані матеріали не повертаються.

8) Автори публікацій, обсягом більше 3-х журнальних сторінок тексту (без урахування ілюстрацій), безкоштовно одержують один примірник журналу.
Автори публікацій, обсягом менше 3х журнальних сторінок тексту, одержують ксерокопії статей.

 

 

Знайти: на

 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Hosted by uCoz